Na stiahnutie

Na stiahnutie

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - č. zmluvy : KŽP-PO4-SC431-2017-19/K509

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - č. zmluvy : KŽP-PO4-SC431-2017-19/K509

 Zverejnené dňa: 19.09.2019

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

VZN opatrovateľská služba

VZN opatrovateľská služba

Info letak

Kúpna zmluva - Csonka Linda

Kúpna zmluva - Csonka Linda

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby - zverejnená 04.07.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby - zverejnená 04.07.2019

Felhívás - fokozott tűzveszély , Výzva - zvýšený výskyt požiarov

Felhívás - fokozott tűzveszély , Výzva - zvýšený výskyt požiarov

Program odpadového hodpodárstva obce Pataš

Program odpadového hodpodárstva obce Pataš

Realizácia projektu - Prístavba k požiarnej zbrojnici - zverejnené 19.6.2019

Realizácia projektu - Prístavba k požiarnej zbrojnici - zverejnené 19.6.2019