Aktuality

Aktuality

14.10.2022 - 10:34:36
 Telefónny kontakt zapisovateľky miestnej volebnej komisie v súvislosti so špeciálnym spôsobom hlasovania: Buchingerová Agáta: 031/5542 224, 0907 111 248
05.08.2022 - 11:11:34
 Počet obyvateľov obce Pataš ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 10. 06 2022 je: 799
12.11.2021 - 08:54:17
 Prístup do aplikácie zverejňovanie - stránka pre organizáciu je:  https://portal.zverejnovanie.sk/00305707/ 
10.06.2021 - 01:48:25
Oznamujeme našim občanom, že Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede od 10.júna 2021 vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru zakazuje používať otvorený plameň, vypaľovať buriny a spaľovanie horľavých látok...
04.11.2019 - 08:05:54
 Mailová adresa pre Voľby do NR SR v roku 2020 - žiadosti o voľbu poštou, hlasovací preukaz: oupatas@stonline.sk 
19.03.2019 - 08:03:09
 Odovzdanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do dňa 26.03.2019: poštou alebo osobne : Obecný úrad PATAŠ, Pataš č.d. 87., alebo elektronicky -  mailová adresa: oupatas@stonline.sk
06.09.2018 - 07:05:01
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie: Buchingerová Agáta, Pataš 211, tel.: 0907 111 248 Počet volebných okrskov: 1. Počet poslancov: 7 emailová adresa na doručovanie oznámení a delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: oupatas@stonline.sk
13.08.2018 - 09:06:51
                      Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volib do orgánov samosprávy obcí      Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene doplnení niektorých zá...
31.05.2018 - 01:39:21
Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.   Týmto...
21.08.2017 - 06:57:32
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK - voľby VÚC 2017: oupatas@stonline.sk