Aktualitások

Aktualitások

19.03.2019 - 09:03:09
 Odovzdanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do dňa 26.03.2019: poštou alebo osobne : Obecný úrad PATAŠ, Pataš č.d. 87., alebo elektronicky -  mailová adresa: oupatas@stonline.sk
06.09.2018 - 08:05:01
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie: Buchingerová Agáta, Pataš 211, tel.: 0907 111 248 Počet volebných okrskov: 1. Počet poslancov: 7 emailová adresa na doručovanie oznámení a delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: oupatas@stonline.sk
13.08.2018 - 10:06:51
                      Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volib do orgánov samosprávy obcí      Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene doplnení niektorých zá...
31.05.2018 - 02:39:21
Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.   Týmto...
21.08.2017 - 07:57:32
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK - voľby VÚC 2017: oupatas@stonline.sk
04.12.2015 - 12:07:18
Elektronická adresa obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: oupatas@stonline.sk
15.08.2013 - 11:10:56
http://portal.zverejnovanie.sk/obecny-urad-patas/
06.03.2011 - 06:39:43
http://www.zverejnovanie.sk/index.php?ID=360
12.11.2010 - 11:13:04
Leták SK - 1, 2. Szórólap HU - 1, 2. Obrázky - Képek
12.11.2010 - 11:03:04
Školstvo, mládež -          napriek rôznym problémom na úseku školstva sa nám podarilo naďalej prevádzkovať základnú školu a materskú školu. Pre školu sme ziskali právnu subjektivitu. V rámci volitebných predmetov prebieha náboženská výchova. - ...